Obrazek Index

Služby

Za základní principy profesionálního řízení Asset managementu jsou považovány systematické a koordinované činnosti a postupy, zabezpečující optimální správu majetku a aktiv, jejich související stav a výkonnost, rizika a výdaje, za účelem dosažení organizačních strategických plánů.

Nedílnou součást nabízených služeb tvoří ekonomická část Facility managementu, která svou integrační činností zabezpečuje zajištění a rozvoji sjednaných služeb a zvyšující efektivitu vlastní činnosti.

 • EKONOMICKÁ
 • SPRÁVA
 • management podkladů ke správě objektu
 • vedení evidence vlastníků a nájemců
 • management uzavíraných smluv (nájemní, média, pojištění atd.)
 • předávací protokoly, evidenční listy
 • předpisy nájemného, fondu oprav a záloh na služby související s užíváním nemovitosti
 • tvorba reportingu – fond oprav, předpisy nájemného, zálohy na služby
 • tvorba reportingu – náklady na provedené služby a opravy, spojené se správou domácího fondu
 • tvorba reportingu – dlužníci a penále
 • tvorba reportingu – roční vyúčtování služeb a rozdělení nákladů na jednotlivé uživatele
 • optimalizační nákladové procesy (investiční náklady oprav, spotřeba energií, řízení a údržbu technologií)
 • řešení sporů a reklamací
 • rozdělení a převody bytových jednotek
 • založení Společenství vlastníků jednotek, vč. návrhů stanov SVJ
 • vyřízení žádostí v souvislosti s jednáním o poskytnutí úvěru
 • marketing
 • tvorba ostatních kalkulací a rozpočtů
 • TECHNICKÁ
 • SPRÁVA
 • běžná údržba – voda, plyn, topení, elektro, výtahy
 • plánovaná údržba – dle dlouhodobých plánů oprav a revizí konstrukčních prvků, zabezpečení revizí dle termínů a požární ochrany
 • havarijní správa – voda, plyn, topení, elektro, výtahy
 • Odečty vodoměrů, servisní činnost
 • VEDENÍ
 • ÚČETNICTVÍ
 • účetní a daňová správa nemovitosti
 • zajištění veškerých služeb v souvislosti s vedením účetnictví
 • tvorba přiznání daně z nemovitosti aj.
 • PRÁVNÍ
 • SLUŽBY
 • uzavírání smluv s dodavateli jednotlivých služeb
 • uzavírání nájemních smluv
 • smluvní zajištění dodávek energií
 • výpovědi smluv o nájmu a s dodavateli jednotlivých služeb
 • správa žalob, vyhotovení návrhů na výkon rozhodnutí nebo exekuci
 • Tvorba kupních smluv, darovací smlouvy na převod nemovitostí vč. návrhů na vklad práv


© 2012 CB REAL MANAGEMENT s.r.o. | Designed by Élysion - Vojtěch Smidek